Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.


I. Definicje
Wydawca – Katarzyna Hasiewicz-Obarzanek z siedzibą w Szczecinie (70-526) przy ul. Mazowieckiej 17/23, NIP: 8522539682
Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ksiazkiposzwedzku.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
Karta Podarunkowa – narzędzie uprawniające Klienta do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty.
Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
Klient – Użytkownik, Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.
Towary – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
Usługa Płatnicza – usługa BlueMedia, przelew tradycyjny, karta płatnicza, płatność przy odbiorze.
Regulamin Książek po szwedzku – zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zamieszczone na stronie https://ksiazkiposzwedzku.pl/regulaminy

II. Warunki ogólne
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kart Podarunkowych do realizacji w Sklepie Internetowym. Karta Podarunkowa nabywana jest w drodze Umowy Sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej zakupionej online, nastąpi w drodze korespondencji na adres Klienta wskazany w ustawieniach konta Klienta w Sklepie Internetowym. Nabywca po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową otrzymuje ją w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu dokonania płatności za Kartę Podarunkową.
Zapłata za Kartę Podarunkową nabywaną w ramach Sklepu Internetowego może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej udostępnianej w Sklepie Internetowym.
Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Klienci, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy:
a) w przypadku zakupu u Wydawcy:
i) 100 zł (słownie: sto złotych),
ii) 300 zł (słownie: trzysta złotych),

Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Sklepie Internetowym.
Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżących po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.
Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu, chyba że informacja wskazana bezpośrednio na Karcie Podarunkowej mówi inaczej. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.

III. Zasady korzystania
Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Klienta Towarów w Sklepie Internetowym w zamian za płatność dokonaną z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
Klient nie musi być w pełni zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego, może widnieć jako “Gość” celem wykorzystania Karty Podarunkowej w Umowie Sprzedaży.
Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, jej wartość nominalna ulegnie obniżeniu o cenę należną za zakupione przez Klienta Towary oraz koszt dostawy, jeżeli wartość zamówienia nie osiągnie wartości określającej, iż przesyłka jest darmowa.
W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru i wartości Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.
Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana tylko raz w jednej płatności w Umowie Sprzedaży, przy czym może być to transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów pochodzących od jednego lub wielu sprzedających, za które dokonana zostanie jedna płatność.
Karta podarunkowa nie może być zrealizowana w przypadku Zamówienia o wartości niższej niż nominał Kart Podarunkowej.
Przy realizacji Karty Podarunkowej Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
Kwota rabatu nie obejmuje kosztów wysyłki.
Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności w Sklepie Internetowym w ramach jednej Umowy Sprzedaży za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
c) w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu Sklepu Książek po szwedzku lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
d) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.
Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

IV. Reklamacje
Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych Klienci mogą składać bezpośrednio do Wydawcy.
Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.
Klient może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a) pisemnej na adres: Katarzyna Hasiewicz-Obarzanek, ul. Mazowiecka 17/23, 70-526 Szczecin
b) za pomocą adresu mailowego: biuro@ksiazkiposzwedzku.pl
Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.
 
V. Zwroty
Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową.
Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: biuro@ksiazkiposzwedzku.pl Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana.
W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów nabytych w Sklepie Internetowym, opłaconych Kartą Podarunkową, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Klientowi. Jeżeli Klient nie otrzyma zwrotu w postaci nowej Karty Podarunkowej o wartości pierwotnej, każdorazowo powinien skontaktować się z Wydawcą na adres biuro@ksiazkiposzwedzku.pl.

VI. Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem:  https://ksiazkiposzwedzku.pl/pl/i/Regulamin-Kart-Podarunkowych/18
Na żądanie Klienta Wydawca przekaże mu treść niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail.
Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie pod adresem: https://ksiazkiposzwedzku.pl/pl/i/Regulamin-Kart-Podarunkowych/18. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na wskazanej w zdaniu poprzednim stronie.
W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie https://ksiazkiposzwedzku.pl/regulaminy, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 4 powyżej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl