Wydawnictwa
Lubisz promocje? My również :)
OUTLET "Trollkarlens hatt" - Tove Jansson
OUTLET "Trollkarlens hatt" - Tove Jansson
99,00 zł 92,00 zł
szt.
Regulamin konkursu Książka Miesiąca

KSIĄŻKA MIESIĄCA LISTOPAD: "Vår kokbok" - Sara Begner

REGULAMIN KONKURSU „Książki miesiąca Listopad” z dnia 05.11.2021.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorem konkursu Facebook/Instagram (zwanym dalej “Konkursem”), jest Katarzyna Hasiewicz-Obarzanek “Książki po szwedzku” zwana dalej Organizatorem.
 • Fundatorem nagrody jest Katarzyna Hasiewicz-Obarzanek “Książki po szwedzku”.
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 • Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook/Instagram. Facebook/Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 • Konkurs jest prowadzony na fanpage’u https://www.facebook.com/ksiazkiposzwedzku oraz na profilu na Instagramie @ksiazkiposzwedzku.
 • Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie facebook.com oraz konto w serwisie Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
    1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje terytorium Polski;
    2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
    3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
    4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
    5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
    6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 

 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest indywidualny KOD do DARMOWEJ PRZESYŁKI przy zamówieniu i opłaceniu zamówienia książki "Vår kokbok" - Sara Begner w Sklepie www.ksiazkipowszedzku.pl.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook oraz Instagram, https://www.facebook.com/ksiazkiposzwedzku oraz @ksiazkiposzwedzku.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 6. Koszty przesyłki nagrody w Polsce, pokrywa fundator. W przypadku, gdy zwycięzca mieszka poza terytorium Unii Europejskiej, fundator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty cła. 

 

 

 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram: https://www.facebook.com/ksiazkiposzwedzku oraz @ksiazkiposzwedzku.
 2. Konkurs trwa od dnia 05.11.2021 roku od godziny 08:00 do 09.11.2021 roku do 23:59.

 

 

 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

Wysłanie wiadomości prywatnej na kanały social media Organizatora (https://www.facebook.com/ksiazkiposzwedzku oraz @ksiazkiposzwedzku) z odpowiedziami na pytania konkursowe Organizatora zadane pod postem konkursowym oraz w relacji na kanałach social media organizatora.

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku oraz Instagram: https://www.facebook.com/ksiazkiposzwedzku oraz @ksiazkiposzwedzku.

 

 

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni JEDNEGO zwycięzcę, którzy otrzyma indywidualny KOD do DARMOWEJ PRZESYŁKI przy zamówieniu książki "Vår kokbok" - Sara Begner w sklepie www.ksiazkiposzwedzku.pl.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem publicznej informacji o wygranej zamieszczonej w relacji na Facebooku i Instagramie oraz w wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest potwierdzenie chęci odbioru nagrody poprzez kanały social media Organizatora.
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook oraz Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i Instagrama kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform Facebook i Instagram.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagrama.

 

 

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 

 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Książka Miesiąca Listopad z dnia 05.11.2021 r.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 listopada 2021 od godziny 08:00 do 09.11.2021 roku do 23:59.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.ksiazkiposzwedzku.pl.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:  www.ksiazkiposzwedzku.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl